Algemene voorwaarden

gezins-, love & dieren fotografie

Duidelijke en heldere afspraken voor jullie fotoshoot

2024

Duidelijke en heldere voorwaarden.

Contactgegevens
Beeldmerk Fotografie & Design
Amber Kooijman
Ulriksdal 48,
2761MX, Zevenhuizen
06-10109743

www.beeldmerkfotografie.nl
info@beeldmerkfotografie.nl

KVK-nummer: 78418100
BTW-nummer: NL003330348B38

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Fotograaf: Amber Kooijman, Beeldmerk Fotografie & Design, KvK -nummer 78418100, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of -personen waarmee Fotograaf de overeenkomst beoogt te sluiten of gesloten heeft en tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Offerte: Alle aanbiedingen van Fotograaf aan Opdrachtgever waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
 • Opdracht: de dienst die door de Fotograaf geleverd zal worden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst.
 • Schriftelijk: het via elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail, communiceren, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 • AW: Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, overeenkomsten en opdrachten.
 • Bepalingen gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien ze door Fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbod

 • Fotograaf biedt enkel diensten aan zoals besproken in een gesprek, op de website of in de brochures.
 • Fotograaf doet een aanbod voortkomend uit het bovenstaande. Op basis daarvan en de wensen van Opdrachtgever doet Fotograaf een offerte schriftelijk toekomen aan Opdrachtgever. Toegezegde aanbiedingen worden schriftelijk vastgelegd worden verwerkt in de offerte.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest de offerte zijn geldigheid 14 dagen na de offertedatum.
 • Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijgingen. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 • Opdrachtgever dient de offerte expliciet en schriftelijk te aanvaarden middels ondertekening. Bij aanvaarding ontstaat een betalingsverplichting.
 • Tenzij anders overeengekomen ontstaat als onderdeel van de betalingsverplichting het betaalschema zoals gedefinieerd onder artikel 8.
 • Fotograaf behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren of de reeds aanvaarde offerte aan te passen indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 • Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt en de Opdrachtgever mee ingestemd heeft.
 • Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen, het mogelijk maken dat Fotograaf op de door de Opdrachtgever gewenste locatie(‘s) gefotografeerd kan en mag worden. Indien toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde locatie, dient de Opdrachtgever voor deze toestemming en/of betaling zorg te dragen anders worden deze kosten doorbelast.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een wensenlijst waarin gewenste beelden, zoals bepaalde posities, groepsfoto’s als namen van personen zijn opgenomen. Beeldmerk zal haar uiterste best doen om deze foto’s te vervaardigen, maar is daarbij afhankelijk van omstandigheden en kan niet volledig garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.
 • Indien Opdrachtgever foto’s in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient Opdrachtgever zelf voor een geschikte vervangende (binnen) locatie te zorgen.
 • Tenzij er sprake is van overmacht, zal Fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Fotograaf, waardoor Fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Levering

 • Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Extra nabewerking hierbuiten of andere kleursamenstelling is enkel na overleg met Fotograaf mogelijk en kunnen extra kosten met zich meebrengen.
 • Fotograaf levert nooit ruw, onbewerkt materiaal en géén RAW-bestanden aan.
 • Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. De aanlevertermijn kan langer zijn wanneer Fotograaf afhankelijk is van aan te leveren materialen door Opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt Fotograaf zo spoedig mogelijk melding bij Opdrachtgever.
 • Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, aangeleverd via een beveiligde privé-galerij in Pixieset.
 • Voorafgaand aan de oplevering zal Fotograaf contact opnemen met Opdrachtgever.
 • Fotograaf levert de foto’s aan in hoge resolutie en zonder watermerk.

Artikel 7. Overige producten

 • Het is mogelijk dat Fotograaf andere producten kan verzorgen voor Opdrachtgever. Deze staan vermeld in onder andere de brochure en de website. Andere producten kunnen mogelijk ook besteld worden via e-mail. Producten kunnen onder andere canvassen, (extra) albums, uitvergrote foto’s etc. zijn.
 • Deze producten worden na schriftelijke bevestiging besteld bij leverancier.
 • Levering van deze producten geschiedt binnen een vooraf gesteld en gecommuniceerd termijn, afhankelijk van de levertermijn van de leverancier.

Artikel 8. Vergoeding

 • De vergoeding dat gehanteerd wordt voor de uit te voeren dienst is gespecificeerd in de vooraf aangeleverde en aanvaarde offerte.
 • De vergoeding voor aanvullende producten zijn vooraf gecommuniceerd door Fotograaf aan Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven.
 • Fotograaf heeft recht op één goede voedzame maaltijd bij de uitvoering van een opdracht tussen de 5 en 7 uur. Fotograaf heeft recht op twee goede voedzame maaltijden bij uitvoering van een opdracht van meer dan 7 uur. Tevens heeft Fotograaf recht op voldoende hydratatie mogelijkheden, allen op kosten van Opdrachtgever.
 • Indien Fotograaf tijdens opdrachten van meer dan 5 uur niet voorzien wordt van een goede voedzame maaltijd wordt € 35 per maaltijd in rekening gebracht.
 • Indien Fotograaf tijdens opdrachten niet voorzien wordt van goede hydratatie mogelijkheden wordt € 15 per dagdeel in rekening gebracht.
 • Indien door partijen geen andere vergoeding is overeengekomen, is de vergoeding zoals hierboven benoemd van toepassing.
 • Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door Opdrachtgever gewenste extra uren fotografie en anderszins, zal Fotograaf dit in rekening brengen aan Opdrachtgever.
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door Fotograaf gehanteerde prijzen, zoals overeengekomen pakketprijs en uurtarief.
 • Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 • Bij het ontstaan van een betalingsverplichting geldt het volgende betalingsschema:
  • 25% aanbetaling binnen 14 dagen na datum aanvaarding offerte
  • 75% binnen 14 dagen na datum opdracht
 • Vergoedingen ontstaan op de dag van de opdracht worden in rekening gebracht in de factuur na de opdracht.
 • Overige/aanvullende producten, zoals benoemd in artikel 7 worden apart gefactureerd.
 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 • De Opdrachtgever heeft geen recht op publicatie van foto’s en producten totdat de factuur is voldaan.
 • Fotograaf zal een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever waarbij rekening gehouden wordt met de aanbetaling.

Artikel 10. Verplaatsing

 • Indien Opdrachtgever de Opdracht wenst ter verplaatsen dient dit schriftelijk te worden communiceert. Fotograaf zal nagaan of de verplaatsing mogelijk is en het uiterste doen om de opdracht mogelijk te maken.
 • Een eerste verplaatsing is kosteloos mits de opdracht uitgevoerd wordt. voor iedere verplaatsing extra geldt een vergoeding van € 50.
 • Wanneer de verplaatsing niet mogelijk is en de Opdracht kan niet plaatsvinden, gelden de ontbindingspercentages conform artikel 11.

Artikel 11. Ontbinding en opschorting

 • Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor uitvoering van de Opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Indien de aanbetaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden of op te schorten na het versturen van een herinnering.
 • Opdrachtgever geeft een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen is de Opdrachtgever vrij om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever na de bedenktermijn gelden de volgende ontbindingspercentages:
  • Tot 1 maand voorafgaand aan de opdracht is 25% van het offertebedrag verschuldigd (aanbetaling)
  • Tussen 1 maand en 2 weken voorafgaand aan de opdracht is 50% van het offertebedrag verschuldigd
  • Tussen 2 weken en 2 dagen voorafgaand aan de opdracht is 75% van het offertebedrag verschuldigd
  • Tussen 2 dagen voor en dagen na de opdracht is 100% van het offertebedrag verschuldigd.
 • Bovenstaand dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, ter vergoeding van de reeds gemaakte inzet, kosten en anders misgelopen opdrachten door Fotograaf.
 • Indien de Opdrachtgever zich niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan is de Fotograaf gerechtigd de overeenkomst en de nog te leveren diensten/producten op te schorten of te ontbinden.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 • De betalingsverplichting geldt tevens indien de Opdrachtgever geen gebruik wens te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. De Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan de passen en te verhogen.
 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 • Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan en oploopt tot na een tweede herinnering, is er over het openstaande factuurbedrag wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 12. Klachten

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotograaf.
 • Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotograaf.
 • Klachten na de in lid 1 en 2 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

 • Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Fotograaf.
 • Opdrachtgever verkrijgt van Fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen voor persoonlijk gebruik en openbaar te maken op persoonlijke social media profielen en een persoonlijke website.
 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotograaf.
 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan Fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
 • Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.
 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

Artikel 14. Portretrecht

 • Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 • Fotograaf zal foto’s niet aan derden verkopen, tenzij toestemming verkregen is van Opdrachtgever.
 • Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 • Indien Fotograaf aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 • Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van foto’s, wanneer Opdrachtgever er geen zorg voor heeft gedragen dat Fotograaf op de overeengekomen locaties en tijdstippen, althans door Opdrachtgever gewenste locatie en tijdstippen, door Fotograaf gefotografeerd kon en mocht worden.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn, noch is Fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s. Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuwe dienst, restitutie of een andere vergoeding.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Fotograaf aan Opdrachtgever geleverd heeft.
 • De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
 • Fotograaf zal de gemaakte materialen maximaal 3 maanden bewaren. Daarna worden enkel de opgeleverde materialen nogmaals 3 maanden bewaard. Daarna worden alle materialen verwijderd, op materialen na die gebruikt worden bij promotie doeleinden.

Artikel 16. Vrijwaring

 • De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien Fotograaf uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17. Wijzigingen algemene voorwaarden

 • Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Artikel 19. Verjaring

 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en de door Fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 20. Privacy en geheimhouding

 • Opdrachtnemer respecteert privacygevoelige gegevens en behandeld die informatie vertrouwelijk en zorgvuldig en doet haar uiterste best om die gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Deze informatie wordt niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de dienst en hier wettelijk om gevraagd wordt.
 • Alle foto’s in de promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. Mocht er onverhoopt beelden gepubliceerd zijn waarvoor waarvan dit niet gewenst is kan dat schriftelijk aangegeven worden via info@beeldmerkfotografie.nl. Opdrachtnemer zal zo spoedig actie ondernemen.
 • Voor meer informatie wordt verwezen naar het Privacyverklaring, te vinden op beeldmerkfotografie.nl .

Heeft u vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op via info@beeldmerkfotografie.nl

- Groetjes Amber