Algemene voorwaarden

Design

Duidelijke en heldere afspraken voor design

{datum}

Duidelijke en heldere voorwaarden.

Contactgegevens
Beeldmerk Fotografie & Design
Amber Kooijman
Ulriksdal 48,
2761MX, Zevenhuizen
06-10109743

www.beeldmerkfotografie.nl
info@beeldmerkfotografie.nl

KVK nummer: 78418100
BTW nummer: NL003330348B38

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Offerte: Alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
– Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
– Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
– Fotograaf: Amber Blonk, Beeldmerk Fotografie & Design, KvK 78418100, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer.
– Opdrachtgever: de (rechts)persoon of -personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarden van deze algemene voorwaarden.
– Annuleren: beëindiging of ontbinding van deze overeenkomst.
– Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
– Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
– AW: Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing
– 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
– Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
– Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
– 
Fotograaf biedt enkel diensten aan zoals besproken op de website en/of brochures.
– Fotograaf doet schriftelijk een offerte toekomen aan Opdrachtgever.
– Aanvaarding van de offerte geschiedt schriftelijk. Bij aanvaarding van de offerte, ontstaat er een betalingsverplichting.
– Tenzij anders overeengekomen, verliest de offerte zijn geldigheid 14 dagen na de datum waarop Fotograaf de offerte heeft toegekomen.
– Tenzij anders overeengekomen wordt er een aanbetaling gevraagd ten hoogste van 25%, welke 5 dagen voor plaatsvinden van de dienst voldaan dient te zijn.
– Aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijgingen van grondstoffen. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
– 
Opdrachtgever dient de offerte expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
– Fotograaf behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.
– Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
– 
Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt en de Opdrachtgever mee ingestemd heeft.
– Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
– Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
– Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
– Opdrachtgever mag een wensenlijst aanleveren aan Beeldmerk, waarin gewenste beelden, zoals bepaalde posities, groepsfoto’s als namen van personen zijn opgenomen. Beeldmerk zal haar uiterste best doen om deze foto’s te vervaardigen, maar is daarbij afhankelijk van omstandigheden en kan niet volledig garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.
– Tenzij er sprake is van overmacht, zal Fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Fotograaf, waardoor Fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Levering
– 
Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
– Fotograaf levert de foto’s binnen de vooraf gestelde levertermijn af. In het geval van bruidsfotografie zal Fotograaf binnen de vooraf overeengekomen termijn een pré selectie aanleveren. Het aanlevertermijn kan langer zijn wanneer Fotograaf afhankelijk is van de aan te leveren materialen door Opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt Fotograaf zo spoedig mogelijk melding bij Opdrachtgever.
– Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
– Foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, aangeleverd via een privé-galerij in Pixieset en wanneer overeengekomen op Luxe USB-stick en fotoalbum. Andere producten zijn in overleg mogelijk, waar bijpassende kosten aan verbonden zijn.
– Fotograaf levert nadrukkelijk alleen bewerkte bestanden aan.
– Aangeleverde bewerkte foto’s door Fotograaf mogen nadrukkelijk niet bewerkt of bijgesneden worden.
– Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal aan, waarop Opdrachtgever geen invloed heeft. In het kader van het verwerken van foto’s in bijbehorende producten als fotoalbums, zal Fotograaf een eerste selectie aanleveren, waarna in overleg met Opdrachtgever foto’s gewijzigd kunnen worden.
– Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of producten is ontvangen.
– Levering geschiedt, tenzij ander overeengekomen, per gewone post.

Artikel 7. Vergoeding
– 
De vergoeding die gehanteerd wordt om de dienst uit te voeren is gespecificeerd in de vooraf aangeleverde en geaccordeerde offerte.
– Fotograaf heeft recht op één voedzame maaltijd bij de uitvoering van een opdracht tussen de 4 en 6 uur. Fotograaf heeft recht op twee voedzame maaltijden bij uitvoering van een opdracht tussen de 7 en 10 uur. Tevens heeft Fotograaf recht op voldoende hydratatie mogelijkheden. Allen op kosten van Opdrachtgever.
– Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
– Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde middels de vooraf bekende prijsstelling.
– Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
– De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen pakketprijs en eventueel uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
– Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
– In het geval van parkeervergunningen is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het regelen en de betaling daarvan. Indien anders overeengekomen zal Fotograaf de kosten verrekenen op de uiteindelijke vergoeding.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
– 
Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever op basis van nacalculatie van de opdracht minus de eventuele aanbetaling, plus eventuele onvoorziene kosten, tenzij anders overeengekomen.
– Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
– Een aanbetaling is alleen vereist indien dit nadrukkelijk is overeengekomen. Wanneer overeengekomen dient dit in elk geval 5 dagen voorafgaand aan de opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden na het versturen van een herinnering.
– Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever binnen 2 dagen voorafgaand aan de opdracht, wordt de aanbetaling door Fotograaf niet vergoed. Indien geen aanbetaling is overeengekomen, wordt een bedrag van 25% van het pakketprijs in rekening gebracht.
– De Opdrachtgever heeft geen recht op publicatie totdat de factuur is voldaan.

Artikel 9. Annulering en opschorting
– 
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
– Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
– Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
– Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
– Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever binnen 2 dagen voorafgaand aan de opdracht, brengt Fotograaf de aanbetaling van de opdracht in rekening. Indien geen aanbetaling is overeengekomen, wordt een bedrag van 25% van het pakketprijs in rekening gebracht.
– Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever na de opdracht, brengt Fotograaf de volledige prijs in rekening.
– Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
– Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
– Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 10. Klachten
– 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
– Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
– Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht
– 
Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
– Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Fotograaf.
– Opdrachtgever verkrijgt van Fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken, in het kader van privé gebruik.
– Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotograaf.
– Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
– Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan Fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
– Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
– Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.
– Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
– Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

Artikel 12. Portretrecht
– 
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
– Fotograaf zal foto’s niet aan derden verkopen, tenzij toestemming verkregen is van Opdrachtgever.
– Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
– 
Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
– Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
– Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
– Fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fotograaf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Fotograaf toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
– De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
– Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 6 maanden bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Fotograaf aan Opdrachtgever geleverd heeft.

Artikel 14. Vrijwaring
– 
De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Wijzigingen algemene voorwaarden
– Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
– Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
– Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
– 
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
– De rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
– Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
– Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Artikel 17. Verjaring
– 
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en de door Fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 18. Privacy en geheimhouding
– 
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Beeldmerk Fotografie & Design respecteert uw privacy en vindt dat zeer belangrijk. Beeldmerk behandeld uw informatie vertrouwelijk en zorgvuldig en doet haar uiterste best om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Uw informatie wordt niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de dienst en hier wettelijk om gevraagd wordt.
– Alle foto’s in de promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, door het enerzijds akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, anderzijds door de nadrukkelijke toestemming bij navraging. Mocht er onverhoopt toch beelden op de websites of social media gepubliceerd zijn waarvoor u geen toestemming heeft gegeven kunt u ons het beste hierover e-mailen op info@beeldmerkfotografie.nl. Beeldmerk zal dan zo spoedig mogelijk stappen ondernemen.
– Er worden op onze website Cookies geplaatst voor het anoniem bijhouden van het gebruikersgedrag op de website. Deze Cookies worden geanalyseerd middels Google Analytics.
– Voor meer informatie wordt verwezen naar het Privacyverklaring, te vinden op de website www.beeldmerkfotografie.nl/privacyverklaring

Heeft u vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op via info@beeldmerkfotografie.nl

- Groetjes Amber

Duidelijke en heldere voorwaarden